pabrukš

pabrukš
pabrùkš interj. žr. pabrukšt: Pabrùkš susimaukė pinigus į maišelį NdŽ. Pabrùkš, pabrùkš – i nebė katės (nubėgo) Jnš. Kelionėj buvo pradėjusi šliknoti: pabrukš savo kromelį apdengiau su ploščiu M.Valanč. Pabrukš ir įėjo LMD.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • pabrūkš — interj. žr. pabrūkšt 1: Strubuodegis, tą išgirdęs, pabūgo antros plėgos, pabrūkš iš apaties išsismaukė PP58. Šis pabrūkš į savo lovą BM396 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmaukti — išsmaũkti, ia (ìšsmaukia), ìšsmaukė Š, Rtr 1. tr. pertraukti, perkišti: Anyta gijas benor išsmaũkti ir išplaušoti J. 2. refl. Akm išlįsti: Avys pro torą iš ganyklos išsìsmaukė Up. Iš ten naktį išsismaukdama ir lengvai koją pakeldama, [uokso… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabrukti — 1 pabrùkti, pàbruka, o (pàbrukė) 1. tr. pakišti: Pabrùk po tekiniu blukį, kad neriedėtų nuo kalno J. Pabrùk po pečiaus kokius du pagaliu, geriau degs Škn. Šuo eina, pabrùkęs uodegą, kap pasiutęs Gs. ^ Vaikui puolant, aniolas podušką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • puokas — puõkas (ž.) sm. ppr. pl. (4) žr. pūkas: 1. Rt, Klp Iš žąsies daug puokų̃ Pln. Žąsų puokus reik į patalus pilti Slnt. I tau pripyliau vienus patalus puokų̃ Vkš. Puokų̃ poduška brangi Mžk. Išvėdinsu tus puokùs – tokį negerą anie turia skomą Brs.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raižyti — raižyti, o, ė DŽ, raižyti, raĩžo, raĩžė DŽ, NdŽ iter. 1 rėžti. 1. K, M aštriu įnagiu negiliai pjaustyti: Norint pastorinti vyšnias, slyvas, raižoma žievė rš. Su saidru raižyk blakstieną, kad kraujis išsrustų J. Jį kankino skausmai, tartum… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susmaukti — susmaũkti, ia (sùsmaukia), sùsmaukė tr. Rtr 1. NdŽ pakelti, sutraukti ką užmautą. | refl. tr.: Motriškos kela sijonus, susìsmaukė lig pat pečių i breda par vandenį Jdr. 2. sustumti: Skietas susmauka prylaipas Šts. Nėr ko nė grėbti –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įgauti — 1. žr. gauti 1: Įgãvo vaikas peilį ir susiraižė nagus Vvr. Džiaugėsi tokį didžiai gerą daiktą įgavę BsPI62. Muštasis, žiužį įgavęs (žaidžiant), vėl pabrūkš kitam įdavė M.Valanč. Vaikams didžiau prakutus, įgavau, kas man darbe padeda Žem. Tėvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šalip — 1 šalìp adv. Š, DŽ, NdŽ, KŽ, LKT135(Dov), DūnŽ, Kal, Nv, Grg, Tl, Akm, Krž, šàlip Skdv; D.Pošk, Rp, Jzm, M, NS944, Rtr žr. 1 šalia: Motina verpa, vaikas sėda šalìp Plng. Stova abudu šalìp Gršl. Aš aiškiai mačiau – šalìp stovėjau Ms. O aš tat …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šliknoti — 1 šliknoti, oja, ojo NdŽ žr. šlaknoti: 1. N, Ser. 2. N, [K], DŽ1, KŽ, Alks, On Kelionėj buvo pradėjusi šliknoti – pabrūkš savo kromelį apdengiau su ploščiu M.Valanč. Šliknokit jūs, dangūs, iš aukšto CII595. šliknoti; pašliknoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šliūkš brūkš — interj. greitam šlavimui nusakyti: Šliūkš brūkš bešluonanti, pašliūkš pabrūkš bešluonanti LLDI331(Vkš) …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”